Semalt: “WordPress” plugin üçin “Facebook” dessine makalalary nädip gurmalydygy barada başlangyç görkezme

2015-nji ýylda gyssagly makalalar çap edildi. Birnäçe aý geçensoň, “Facebook” -da dünýä derejesinde boşadyldy. Gözleg motory optimizasiýa hünärmenleriniň pikiriçe, gyssagly makalalar bütinleý WordPress plaginlerine baglydyr. Bu gyssagly makalalar, doly ýazgylaryňyzyň aşa optimallaşdyrylan görnüşde döredilmegi üçin döredilýär. WordPress plugin, gyssagly makalalar ykjam enjamlarda on esse çalt ýüklenýän görnüşde döredildi.

Semalt” -yň uly müşderi üstünligi dolandyryjysy Jek Miller tarapyndan kesgitlenen bu gollanma, WordPress plaginini işjeňleşdirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýan başlangyçlara we täze başlanlara kömek eder.

Derrew makalalaryň okyjynyň göwnünden turjak 0-300m tizlik bar. “WordPress” plugininiň üsti bilen derrew makalalar sahypaňyzyň göçürilen, minimalistik görnüşini ýükleýär. Bu ýokary tizlige ýetmekdir. Şeýlelik bilen olar doly sahypaňyzy ýüklemeýärler. Şol sebäpli WordPress plaginleriniň üsti bilen gyssagly makalalar hemmeler üçin bolup bilmez.

Onlaýn kärhanalar, görnükliligi ýokarlandyrmak we ulanyjylaryň işjeňligini ýokarlandyrmak üçin gözleg motory optimizasiýasyna doly baglydyr. “Facebook” ýaly sosial media platformalarynda işiňiziň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin işleýän web sahypasynyň eýesi ýa-da marketing geňeşçisi? Dessine makalalar iň soňky surata düşürilýär. Makalalaryňyzy dizaýn etmek, hakyky traffigi gazanmak, gatnaşygy güýçlendirmek we arka baglanyşyklar bilen gutarar. “Facebook” -da gyssagly makalalary ulanmagyň iň gowy zady utgaşyklyk tarapy. Müşderilere mahabat bilen işlemäge mümkinçilik bermekden başga-da, gyssagly makalalar Google Analytics programmalary bilen hem gabat gelýär.

“Facebook” -y gyssagly makalalarda alyň

“Facebook Incorporation” tarapyndan göni ýaýlymda berlen habara görä, gyssagly makalalar “Facebook” platformasynda gönüden-göni mahabatlandyrylmaýar. Şeýle-de bolsa, makalalar arka baglanyşyklaryň, paýnamalaryň köpelmegine we traffigiň döredilmegine sebäp bolýanlygy sebäpli gytaklaýyn döredilýär. Onlaýn işewür adam hökmünde, WordPress üçin Facebook gyssagly makalalaryny ulanmagy hökman saýlarsyňyz.

“WordPress” üçin “Facebook” dessine makalalarynyň oňaýly taraplary

WordPress dakmak arkaly gyssagly makalalar kemçiliklerden has köp artykmaçlygy talap edýär. Bu makalalar web sahypasynyň eýelerine galp traffigi aýyrmaga mümkinçilik berýän esasy sebäp bolan Google Analytics bilen gabat gelýär. “WordPress” plugininiň üsti bilen gyssagly makalalar ykjam dostlukly, şonuň üçin ulanyjylara baglanyşyklary aňsatlyk bilen basmaga we paýlaşmaga mümkinçilik berýär.

Şeýle-de bolsa, bu makalalar ýöriteleşdirilen meýdanlar we gysga döredilen kodlar bilen üstünlikli netije bermeýär. “WordPress” plaginleriniň üsti bilen dessine makalalar köp sanly tomaşaçy urmagy maksat edinýän neşirçiler üçin iň oňat suratdyr.

WordPress saýtlarynda Facebook gyssagly makalalaryny nädip goşmalydygy barada maslahatlar

  • WordPress plugin üçin gyssagly makalalary web sahypaňyza göçürip alyň. WordPress plaginini gurmak üçin web sahypaňyzyň dolandyryş panelinde barlaň we sazlamalaryňyzy düzüň.
  • 'Täze sahypa goş' nyşanyny saýlap, web sahypaňyzdaky 'Programma belgisini' dörediň we dolduryň.
  • Halaýan e-poçtaňyzy 'Sahypalar üçin programmalar' kategoriýasynda dolduryň.
  • Web sahypaňyzyň domenini 'Web sahypaňyz hakda bize aýdyň' bölüminiň aşagyna giriň.
  • 'Indiki' düwmesine basyň we proseduranyň galan bölegine geçiň. Rightokarky sag burçuňyzda başlamak üçin 'Çalt başlamak' nyşanyny saýlaň we basyň.
  • WordPress plugin sazlamany açyň we web sahypaňyzyň dolandyryş panelinden göçürilen bahalary goýuň.
  • WP pluginiňizi işjeňleşdiriň we amaly tamamlaň.

Ulanyjylaryň gatnaşygyny güýçlendirmek we onlaýn işiňiz üçin dogry maglumatlary döretmek zerur şertdir. “Facebook”, mazmunyň görnükliligini ýokarlandyrýan we B2B we B2C kärhanalary üçin paýnamalary we baglanyşyklary artdyrýan iň ýokary derejeli platformalaryň biridir. Aboveokardaky ara alnyp maslahatlaşylanlar, WordPress plaginini işjeňleşdirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýanlara we täze başlanlara kömek eder.

send email